Oh nee..! Opera!

FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN.

Satyagraha Dario Fo

Foto: Meher Khan – Muztar

Vlak voor de zomer meldde ik mij aan bij het Zangamkoor. Het eerste Nederlands-Indiase koor. Al gauw werd duidelijk dat het koor zou optreden tijdens het India Dans Festival(IDF). Met het Dario Fo-koor. Voor wie Dario Fo niet kent: een van oorsprong Westlands koor dat al grote optredens achter de rug heeft en de sterren van de hemel zingt. Het is dan ook een eer om samen op te treden tijdens het IDF.

Satyagraha
Satyāgraha, सत्याग्रह. Een woord uit het Sankrit:

satya betekent waarheid en agraha betekent aandringen. Samen is het ‘aandringen op de waarheid’.

Het is een term dat stamt uit de tijd van het leven van Mahatma Gandhi in Zuid-Afrika. Zoals je misschien wel weet was Mahatma Gandhi een man die zich inzette voor de onafhankelijkheid van India. Niet met geweld, maar geweldloos(ahimsa). In Zuid-Afrika kreeg hij bewust te maken met racisme. Hij merkte al snel dat hij niet de enige was die hier last van had. Daarom zette hij zich in voor de rechten van de Indiase minderheid daar. In 1906 introduceerde hij Satyagraha, een filosofie die voornamelijk draait om geweldloosheid en vreedzaamheid.

Philip Glass en Satyagraha
In 1979 componeerde Philip Glass het operastuk, welke in 1980 in Rotterdam voor het eerst werd opgevoerd. Losjes gebaseerd op het leven van Mahatma Gandhi. Hij gebruikte hiervoor teksten uit de Bhagavad Gita, welke een inspiratiebron voor Mahatma Gandhi was. Speciaal voor het IDF gaf Philip Glass persoonlijk zijn toestemming om het stuk te bewerken en op te voeren.

Satyagraha

Foto’s: Meher Khan – Muztar

Het koor en Satyagraha
Nu ik je vertelt heb dat de teksten van het operastuk uit de Bhagavad Gita komen, kan ik je ook meteen vertellen dat het zingen ervan in ‘operastijl’ heeeel lastig is. Ik zal je een voorbeeld geven. De tekst van de chorus uit Act 1 is:

Tam tathaa kripayaa vishtam, ashrupoornaakuleykshanam 
Visheedantam Idam, Vaakyam uvaacha madhusoodana ||2:1||

Dit is hoe wij het moeten zingen:

Tam…tathaa…kri…pa…yaa…vish….tam
A…share…poor….naa…ku…
Ley…ksha…nam….
Vi…shee…dan…tam…i…dam…

We gaan er dus niet vloeiend doorheen maar hakken in principe alles in stukjes. Iets wat heel ongewoon is voor teksten in Sankrit. Daarnaast verandert de uitspraak een beetje, het Indiase is er een beetje ‘af’ en klinkt het meer Westers. Voor een Indiaas koor is het niet zo heel lastig om die Indiase twist er weer aan te geven. Maar! We hebben natuurlijk ook het Dario Fo koor, een Westers koor. Dat géén idee heeft van de Indiase uitspraak. Gelukkig hebben we daar onze lerares Samhita voor. Samen met dirigent Rick Schoonbeek begeleiden beide ons door de moeilijke tekst en zangmethode heen. Want ik kan je vertellen: het is lastig!

Satyagraha Dario Fo

Foto links: Meher Khan – Muztar. Rechts: Aartie Kedar

Oefenen…oefenen…en nog eens oefenen!
Afgelopen woensdag(en vorige week) zijn beide koren weer bij elkaar geweest om samen te oefenen. Uit de praktijk blijkt dat de uitspraak toch nog lastig blijft. We oefenen al onze stukken. Per keer laat Samhita ons horen hoe de uitspraak is. Daarna zingen we nog een keer samen. Het klinkt al veel beter. Het laatste kwartier komen de dansers erbij. De druk wordt hoger. Want ja…dansers gaan exact op de maat. Hier gaat niet helemaal van een leien dakje. We proberen het nog een keer en nog een keer.

Komt het uiteindelijk toch nog goed…? Blijf me volgen en je komt erachter!

Wil je meer lezen over het India Dans Festival? Ik schreef al 
eerder twee andere blogpost:
- And the journey starts: India Dans Festival 2015
- India Dans Festival: het programma!

Het Korzo India Dans Festival wordt gevierd van 16 t/m 31 oktober 2015 in Dansstad Den Haag. Het is de grootse manifestatie voor Indiase klassieke en hedendaagse dans van het Europees vasteland. Met deze lustrumeditie o.a. Sanjukta SinhaRenjith & VijnaRevanta Sarabhai & Pooja PurohitGayatri SriramHari & ChethanaShailesh Bahoran en diverse grote dansdrama’s en communityprojecten. Meer over het programma, losse tickets en de zeer voordelige passe-partout is te lezen op de vernieuwde website: www.indiadansfestival.nl

Meld je aan op het Facebook Event, twitter mee met #IDF2015 en schrijf je in voor de speciale India Dans Festival nieuwsbrief.


Just before the summer, I signed myself in for the Zangam choir. The first Dutch-Indian choir. It soon became clear that the choir would be perfoming during the India Dance Festival(IDF) at Korzo. With the Dutch Dario Fo choir. For those who do not know Dario Fo: it’s a choir, from the Westland, that has great gigs and sings heavenly. It is an honor to sing and perform together during the IDF.

Satyagraha
Satyagraha, सत्याग्रह. A Sanskrit word:

satya means truth and agraha means insistence. Together it’s ‘insistence on the truth’.

It’s a term that dates back to the days of Mahatma Gandhi’s life in South Africa. As you may know, Mahatma Gandhi was a man who dedicated himself to help India getting her independence back. Not with violence, but nonviolence (ahimsa). In South Africa he was aware of racism. He soon realized that he was not the only one who suffered from this. Therefore, he fought for the rights of the Indian minority there. In 1906 he introduced Satyagraha, a philosophy that is mainly about nonviolence and peacemaking.

Philip Glass and Satyagraha
In 1979 Philip Glass composed the opera, which was commissioned in Rotterdam in 1980 for the first time. It’s loosely based on the life of Mahatma Gandhi. Glass used this text from the Bhagavad Gita, which was an inspiration for Mahatma Gandhi. And especially for the IDF, Philip Glass gave his personal permission to use the piece.

The choir and Satyagraha
Now I have told you that the lyrics for the opera come from the Bhagavad Gita, I can tell right away that singing them in opera style is really really difficult! I’ll give you an example. The text of the chorus in Act 1 is:

Tam tathaa kripayaa vishtam, ashrupoornaakuleykshanam 
Visheedantam Idam, Vaakyam uvaacha madhusoodana ||2:1||

But this is how we have to sing it:

Tam…tathaa…kri…pa…yaa…vish….tam
A…share…poor….naa…ku…
Ley…ksha…nam….
Vi…shee…dan…tam…i…dam…

We’re therefore not flowing through the sentences, but we’re basically chopping everything into pieces. Something quite unusual for Sanskrit texts. In addition, the pronunciation changes a little, the Indian ‘sound’ is ‘off’ and it sounds more Western. For an Indian choir it’s not very hard to sing with that Indian twist. But of course we also have the Dario Fo choir, a western choir. That has no idea of ​​the Indian pronunciation. Fortunately, our teacher Samhita helped with the pronunciation of each sentence. Together with conductor Rick Schoonbeek they guided us through both the difficult text and vocal method. I can tell you: it’s tough!

Practice… practice and more practice!
Last Wednesday (and last week) both choirs have been back together for some rehearsals. Practice shows that the pronunciation still remains difficult. We go through all our pieces with Rick. Then, Samhita goes through the pronunciation with all of us. Finally, we sing together again. It sounds much better. The last fifteen minutes the dancers came. The pressure rises. Because you know… dancers have counted their moves exactly on the music. It doesn’t go quite right the first time. But hey, who said it will. So, we try again and again.

Will everything fall in the right place…? Keep following me and I’ll tell you!

aartie indiase letters

Advertenties

Een gedachte over “Oh nee..! Opera!

  1. Pingback: Repetities…zingen..en een schorre stem! |

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s